Välkommen till RFoD:s förbundsstämma!

Plats: Västerås Konserthus, ingång vid turistbyrån 

Tid: 3 april 2016, 10.00-12.00

DAGORDNING FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA

1. Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare.
2. Fastställande av mötets behörighet.
3. Val av kommittéer och andra utskott som stämman önskar utse.
4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Beslut om verksamhetsplan.
7. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av budget.
10. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.
11. Val av två revisorer och två suppleanter.
12. Övriga val
13. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
14. Behandling av under stämman väckta frågor.

Bilagor:
1.    Verksamhetsberättelser, RFoD och Stallet, för 2015
2.   Förslag på ändring av stadgar