VACCINATIONSBEVIS FRÅN DEN 1 DECEMBER – DETTA GÄLLER!

Den 1 december infördes vaccinationsbevis vid publika evenemang med fler än 100 besökare. De arrangörer som väljer att använda sig av vaccinationsbevis ansvarar för kontroll och uppföljning. Här följer information om vad som gäller för er som inför krav på vaccinationsbevis och er som väljer att inte göra det. 

NYA ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLA

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd för verksamheter där många människor träffas, exempelvis kulturevenemang. De nya råden gäller från den 1 december.
Alla anordnare  av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheten för deltagarna att tvätta händerna eller använda handsprit.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställ­ning i en lokal inomhus ska:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhind­ra smitta, och
  hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälso­myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Anlitas t.ex. musiker, ensemble eller scenarbetare från andra länder bör anordnaren informera dem om Folkhälsomyndighetens rekom­mendationer till den som reser in till Sverige.

VACCINATIONSBEVIS VID ARRANGEMANG INOMHUS MED FLER ÄN 100 DELTAGARE

Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare med krav på vaccina­tionsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Anordnaren ansvarar för att rutinen dokumenteras och följs upp.

Endast vaccinationsbevis kommer att gälla (ej negativt test eller genomgången sjukdom). Bevisen beställer besökaren via www.covidbevis.se (E-legitimation krävs). Det går också att få vaccinationsbevis på papper via E-hälsomyndigheten (detta tar ett par dagar).

Hur ska vaccinationsbevisen kontrolleras? 

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis. Appen finns att ladda hem via Google Play och App Store. Information om hur du som anordnare använder appen hittar du på Diggs hemsida.

ARRANGEMANG UTAN VACCINATIONSBEVIS

Om du som anordnare väljer att inte kräva vaccinationsbevis ska du i stället följa vissa särskilda föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.
Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vaccina­tionsbevis ska anordnaren se till att:

 • deltagarna har en anvisad sittplats
 • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sam­ mankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid
 • uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem
 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom mar­keringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.