Stadgar

Riksförbundet för Folkmusik och Dans RFoD

Senast reviderad vid RFoD:s förbundsstämma 2016-04-03

§1 Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) är en partipolitiskt obunden ideell förening som organiserar såväl amatörer som yrkesverksamma inom ämnesområdena folk- och världsmusik / -dans.

§2 Mål

  • använda, utveckla och sprida folk- och världsmusiken och –dansen;
  • genom musiken och dansen sprida kunskap som möjliggör en fördjupad förståelse av dagens samhälle i historiskt, socialt och politiskt perspektiv;
  • främja umgängesformer där folk- och världsmusik och -dans är medel för glädje och gemenskap för alla människor i hela landet;
  • främja kreativitet och nytänkande inom genren, samt genreöverskridande möten; och
  • verka för jämlikhet och ökad medvetenhet om alla människors och kulturuttrycks lika värde.

§3 Medel

  • stödja och främja förbundets medlemmar och folk- och världsmusikens och -dansens aktörer (utövare, pedagoger, arrangörer, producenter, forskare mm) genom att förmedla kontakter och verka för att skapa ett bredare intresse för och en djupare förståelse av genren;
  • erbjuda verksamheter som konserter, danskvällar, kurser och seminarier en plattform för kontakt, utbyte av idéer och erfarenheter samt gemensamma kulturpolitiska diskussioner och insatser;
  • uppmuntra förnyelser som utvecklar folk- och världsmusiken och -dansen konstnärligt och socialt;
  • verka för ömsesidig respekt mellan folk- och världsmusikens och den folkliga dansens alla aktörer ifråga om tradition och förnyelse;
  • främja nyskapande inom och dokumentation av den folkliga diktningen;
  • stödja pedagogik som utvecklar människors skapande och uttrycksförmåga i musik, sång, dans och lek;
  • främja skapande och utveckling av yrkes- och vidareutbildning av pedagoger och utövare inom ämnesområdet;
  • verka för att folkmusik, folksång, folkdans och sånglekar finns i läroplanen för daghem och skolor samt inom lärarutbildningar;
  • agera i kulturpolitiska frågor och verka för att folk- och världsmusiken och -dansen ges större samhälleligt stöd;
  • samarbeta med forskare och institutioner som bedriver forskning i folk- och världsmusik och -dans för att motverka nationalromantisk belastning av genren;
  • verka för såväl professionell som amatörforskning och för att forskningsresultat görs tillgängliga genom publicering och seminarier;
  • verka som en företrädare för folk- och världsmusiken och -dansen i den allmänna kulturdebatten; och
  • verka som en remissinstans. 

§4 Medlem äger rätt att under verksamhetsåret bilda arbetsgrupp och verka i föreningens namn. Verksamhet med ekonomiska konsekvenser där föreningen ytterst står som ansvarig skall i förväg godkännas av styrelsen.

§5 Medlemskap erhålls via inbetalning av fastställd årsavgift och gäller t.o.m. första kvartalet följande år.

§6 Beslutsrätt
Varje medlem / representant har en röst. Föreningar / grupper med medlemsantal som överstiger 50 har rätt att delta i omröstningar med två representanter, de med medlemsantal som överstiger 250 har rätt att delta i omröstningar med tre representanter. Representant för juridisk person får ej rösta i egenskap av individuell medlem. Beslut fattas med absolut majoritet då ej annat stadgats.

§7 Verksamhetsår är lika med kalenderår.

§8 Förbundsstämma hålls vartannat år före utgången av maj. Kallelse till förbundsstämman utsänds senast i december. Förbundsstämmohandlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar senast två veckor före förbundsstämman.

DAGORDNING FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA

  • 1. Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare.
  • 2. Fastställande av mötets behörighet.
  • 3. Val av kommittéer och andra utskott som stämman önskar utse.
  • 4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
  • 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • 6. Beslut om verksamhetsplan.
  • 7. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper.
  • 8. Fastställande av medlemsavgifter.
  • 9. Fastställande av budget.
  • 10. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.
  • 11. Val av två revisorer och två suppleanter.
  • 12. Övriga val
  • 13. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
  • 14. Behandling av under stämman väckta frågor.

§9 Extra förbundsstämma hålls på kallelse av styrelsen eller revisorerna. Om en tredjedel av medlemmarna så begär skall styrelsen kalla till extra förbundsstämma. Kallelse till extra förbundsstämma skall utsändas senast två månader före mötet.

§10 De år det inte genomförs en förbundsstämma, d.v.s. vartannat år, skall ett medlemsmöte hållas om det inte hålls en extra förbundsstämma. Mötet behandlar eventuella fyllnadsval, justeringar i verksamhetsplanen, årsredovisning och andra frågor. Mötet kan välja valkommitté och andra arbetsgrupper som förbereder förbundsstämman. Kallelse till medlemsmöte skall utsändas senast två månader före mötet.

§11 Styrelsen skall ha minst fem ledamöter. Mandatperiod för styrelsens medlemmar är två år. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet, förbereder och kallar till förbundsstämma. Mandatperiod för styrelsens medlemmar är två år och andra medlemsmöten. Styrelsemöten skall protokollföras. Om styrelsemedlem under mandattiden avsäger sig sitt uppdrag kan styrelsen utse ersättare. Om förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag under mandattiden kan fyllnadsval genomföras på medlemsmöte. Styrelse kan välja ett Verkställande Utskott – VU. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§12 Ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, väljs på två år. Valberedningen tar in nomineringar och föreslår val av styrelse och övriga val, både till förbundsstämman och till medlemsmöten. Till sin hjälp har man dokumentet Valberedningens riktlinjer.

§13 Föreningens räkenskaper och övriga begärda handlingar skall överlämnas till revisorerna senast sex veckor före förbundsstämman.

§14 Arbetsgrupperna i föreningen arbetar självständigt med eget ekonomiskt ansvar gentemot styrelsen/föreningen. Arbetsgruppernas budget skall godkännas av styrelsen. Rapport om ekonomi och verksamhet lämnas till styrelsen kontinuerligt.

§15 Motioner och stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen minst tolv veckor före förbundsstämman. Stadgeändring kan enbart beslutas vid ordinarie förbundsstämma. Motioner, stadgeändringsförslag och styrelsens yttranden skall av styrelsen distribueras med förbundsstämmohandlingarna. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet bland avgivna röster.

§ 16 Medlem som har skadat föreningens syften kan uteslutas av förbundsstämman. Meddelande om hotande uteslutning skall utsändas till berörd medlem senast en månad före förbundsstämman.

§17 Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet på två av varandra följande förbundsstämmor varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar de medlemsföreningar som betalat medlemsavgiften och varit medlemmar de tre senaste åren.