För att kunna förverkliga vår vision har Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) tagit fram en långsiktig strategi som ska löpa mellan åren 2021 t. om 2025. Strategin behandlar visionens olika delar och ska kunna brytas ned i mål och delmål inför kommande års verksamhetsplanering.

Vision

RFoD är en inkluderande och inspirerande organisation som fångar upp aktuella behov och bidrar till samhällsutvecklingen. RFoD präglas av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för sina medlemmar och sin omvärld.

Vi stärker förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken och dansen utgör och verkar för ökade möjligheter till professionalisering. Förbundet verkar för att våra genrer berör och är närvarande i människors liv.

RFoD samlar en stor bredd av arrangörer i hela landet och främjar utveckling och samverkan inom arrangörsleden. 

Vi arbetar för att våra medlemmar ska attrahera nya målgrupper och ny publik och därigenom öka status och synlighet för de genrer som ryms inom begreppen folkmusik och dans.

Strategi för RFoD 2021-2025

RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och dans är ett riksförbund som företräder arrangörer och aktiva inom de genrer som ryms i begreppen folkmusik, världsmusik och folkdans. 

Vi vänder oss både till professionella och amatörer utifrån en bred genredefinition där begreppet tradition rymmer lika stora delar förnyelse som bevarande. Genren är i ständig utveckling, något RFoD är med och driver, både konstnärligt och kulturpolitiskt. 

RFoD driver scenen Stallet Världens Musik och arrangerar Folk & Världsmusikgalan.

I takt med att RFoD’s verksamhet utvecklats, har behovet av en långsiktig planering vuxit fram. En arbetsgrupp från styrelsen har under 2020 arbetat med att ta fram en strategi för åren 2021 – 2025.

Strategin fokuserar på tre delar som utgör den huvudsakliga verksamheten.

 • Medlemmar
 • Branschutveckling och Kulturpolitik
 • Organisationen

Uppföljning av strategin sker på medlemsmöte och förbundsstämma genom verksamhetsberättelsen. En utvärdering och omvärldsanalys sker i samband med ny strategiperiod.

Medlemmar

RFoD är ett självklart val för arrangörer och aktiva från hela landet, inom de genrer som ryms i begreppen folkmusik, världsmusik och folkdans. RFoD stödjer med-lemmarnas utveckling, både konstnärligt och publikt. RFoD har en struktur som gynnar medlemmarnas aktiviteter såväl digitalt som fysiskt. Förbundet är öppet för idéer och initiativ från medlemmarna och ska vara en medlemmarnas organisation.

För att nå hit ska vi under dessa år öka relevansen för medlemmar, öka jämbördigheten mellan folkmusik, världsmusik och folkdans. Våra målgrupper är i huvudsak arrangörer och utövare vars villkor och möjlighet till utveckling ska stå i fokus för verksamheten.

Mål för området medlemmar

 • Vi ska öka antalet medlemmar
 • Vi ska öka RFoD´s relevans för våra medlemmar
 • Vi ska öka medlemmarnas inflytande i RFoD

Handlingsplan 

Erbjuda nätverk och kontaktytor genom att:

 • Anordna branschträffar, både genrespecifika och genreöverskridande
 • Organisera studiebesök och utbyten
 • Erbjuda digitala mötesplatser/plattformar

Utbildningar

 • Ta fram utbildningspaket med olika nivåer – basnivå stående som återkommer regelbundet och högre nivå som är behovsrelaterat.

Strukturer och verktyg

 • Erbjuda medlemsförmåner 
 • Skapa en digital närvaro för RFoD´s medlemmar
 • Upprätta en intern turnéstruktur
 • Stödja utveckling av digital plattform och hubb för bl. a samarbete, publikutveckling och kunskap/erfarenhetsutbyte

Uppföljning av området medlemmar

 • Mäta och jämföra antal medlemmar med jämförelseåret 2018
 • Mäta nöjdhet hos medlemmarna med utbildningspaket, medlemsförmåner och utbyten
 • Föra statistik över antalet deltagare för verksamheternas aktiviteter

Vision

RFoD är en inkluderande och inspirerande organisation som fångar upp aktuella behov och bidrar till samhällsutvecklingen. RFoD präglas av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för sina medlemmar och sin omvärld.

Vi stärker förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken och dansen utgör och verkar för ökade möjligheter till professionalisering. Förbundet verkar för att våra genrer berör och är närvarande i människors liv.

RFoD samlar en stor bredd av arrangörer i hela landet och främjar utveckling och samverkan inom arrangörsleden. 

Vi arbetar för att våra medlemmar ska attrahera nya målgrupper och ny publik och därigenom öka status och synlighet för de genrer som ryms inom begreppen folkmusik och dans.

Branschutveckling och Kulturpolitik

RFoD är en kunskapsorganisation och aktiv i den kulturpolitiska debatten. RFoD driver frågor relevanta för medlemmarna och främjar strukturer och utveckling i branschen. RFoD driver och stödjer förslag som stärker förutsättningarna för arrangörer och aktiva.  

För att öka synligheten och stärka förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken, världsmusiken och folkdansen utgör, ska RFoD omvärldsbevaka och ta in kunskap från såväl egna medlemmar som från bransch, kulturpolitik och utbildningssektor. Omvärldsbevakningen ska innefatta såväl regional, nationell som internationell nivå både i egen regi och i samarbete med andra främjarorganisationer. 

Mål för området branschutveckling och kulturpolitik 

 • Öka synligheten och stärka förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusik, världsmusik och folkdans utgör
 • Vi ska vara en kunskapsorganisation med relevans för bransch och kulturpolitik
 • Vi ska vara en attraktiv samarbetspart för branschfrågor

Handlingsplan

Kunskap 

 • Paketera kunskap för att kunna driva frågor mot departementet och bidragsgivande instanser
 • Genomföra regelbundna undersökningar för medlemmar
 • Inventera kommunala och regionala kulturstöd

Strukturer och verktyg

 • Kartläggning av utbildningsstrukturer för folkmusik, världsmusik och folkdans
 • Samverkan med andra för att stärka infrastrukturer
 • Utveckling av Folk & Världsmusikgalan
 • Vara delaktig i nationella turné- och stödstrukturer
 • Undersöka residensverksamhet för folkmusik, världsmusik och folkdans 
 • Undersöka folkdansens behov

Uppföljning av området branschutveckling och kulturpolitik

Redovisa resultat av medlemsundersökningar och slutsatser från dessa

Kunskapsdelning kring mål och resultat från arbetsgrupper och samarbeten för medlemmar och bransch.

Redovisning av löpande verksamhet och upprättade dokument ska ske till styrelsen

Organisation

Utveckla och ytterligare stärka RFoD och Stallet, där personal arbetar nära varandra och bygger verksamheten genom samarbete och samverkan. RFoD vill vara en engagerande och inspirerande arbetsplats som präglas av förtroende, samarbete och arbetsglädje.

Verksamhetens behov och kompetensförsörjning ska prägla personalpolitiken i organisationen. 

Mål för området organisation

 • Styrelse, personal och funktionärer arbetar tillsammans i en stark och sammanhållen organisation där roller och mandat är tydliga

Handlingsplan

Kompetens

 • Se över kompetensförsörjning och upprätta kompetensutvecklingsplaner

Rutiner och policies

 • Utveckla rutiner, arbetssätt och policies för verksamheten i dialog med styrelsen
 • Göra en översyn av stadgarna

Arbetsmiljö

 • Genomföra arbetsplatsstärkande aktiviteter
 • Visions-, strategi och måldokument ska vara kända för medarbetarna
 • Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av området organisation

Redovisning av löpande verksamhet och upprättade dokument ska ske till styrelsen.