Stadgar

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och dans är ett riksförbund som företräder arrangörer och aktiva inom de genrer som ryms i begreppen folkmusik, världsmusik och folkdans. RFoD vänder sig till både professionella och amatörer utifrån en bred genredefinition där begreppet tradition rymmer lika stora delar förnyelse som bevarande. Genrerna är i ständig utveckling, något RFoD är med och driver både konstnärligt och kulturpolitiskt.

RFoD ska arbeta för att motverka all form av diskriminering och ska främja demokrati och demokratiska arbetssätt, såväl internt som externt. 

2 § Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är förbundsstämman, extra förbundsstämma, medlemsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsstämma eller medlemsmöte. Tills dess förbundsstämma eller medlemsmöte hållits avgörs frågan av styrelsen. 

8 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

9 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske på två sätt. Endera genom enhälligt beslut vid ordinarie förbundsstämma, eller genom beslut på två på varandra följande förbundsstämmor eller medlemsmöte. Om beslutet tas vid två tillfällen ska det mellan mötena vara minst en månads mellanrum, ett av besluten måste tas vid en ordinarie förbundsstämma och besluten måste fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande förbundsstämmor eller medlemsmöten. Mellan mötena ska det vara minst en månads mellanrum, ett av besluten måste tas vid en ordinarie förbundsstämma och besluten måste fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar de medlemsföreningar som betalat medlemsavgiften och varit medlemmar de tre senaste åren.

Föreningens medlemmar

11 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska och juridiska personer som ställer sig bakom föreningens syfte/mål. Medlem skall följa föreningens stadgar, värdegrund och föreskrifter. När  medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller tills vidare.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, i syfte att bedriva för föreningen ändamålsenlig verksamhet.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

13 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Beslut om uteslutning ska meddelas vid nästa förbundsstämma, eller vid nästa medlemsmöte om det ligger närmare i tid.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och värdegrund samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Förbundsstämma, extra förbundsstämma och medlemsmöte

15 § Tidpunkt, kallelse

Förbundsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls vartannat år före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Platsen får vara digital förutsatt att alla medlemmar med rimlig ansträngning ges möjlighet att delta. Kallelse till förbundsstämma skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och 

förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Vad som ovan stadgas om plats, kallelse, förslag eller fråga och andra relevanta dokument ska även gälla medlemsmötet.

16 § Förslag till motioner att behandlas av förbundsstämma och medlemsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av förbundsstämman och medlemsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Styrelsen skall till mötet, om det inte är uppenbart obehövligt, avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Fysisk person som är medlem som har betalt medlemsavgiften senast 31 januari samma år som mötet hålls och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Juridisk person som är medlem och som har betalt medlemsavgiften 31 januari samma år som mötet hålls, har rätt att delta i omröstningar med två representanter som har en röst vardera.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Representant för juridisk person får inte rösta i egenskap av medlem som fysisk person.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Med undantag för de i 9-10 §§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika röstetal avgör lotten.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall  dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
 15. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 16. c) max 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
 17. d) 2 revisorer för en tid av 2 år.
 18. e) minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 19. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 20. Mötets avslutande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. Förslag från styrelsen eller dess ordförande får dock tas upp och beslutas om förbundsstämman enhälligt godkänner detta, dock ej beslut som avses i 9-10 §§.

22 § Extra förbundsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när en revisor eller minst 30 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsstämma skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra förbundsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutsmässighet, beslut och omröstning och valbarhet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17-20 §§.

23 § Medlemsmöte

Vid medlemsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Justering av vid den senaste förbundsstämman beslutade verksamhetsplan och budget.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
 8. Val av
 9. a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 10. b) eventuella fyllnadsval.
 11. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 12. Mötets avslutande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på medlemsmötet. Förslag från styrelsen eller dess ordförande får dock tas upp och beslutas om medlemsmötet enhälligt godkänner detta, dock ej beslut som avses i 9-10 §§. Om rösträtt, beslutsmässighet, beslut och omröstning och valbarhet vid medlemsmöte gäller vad som sägs i 17-20 §§.

Valberedning

24 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen ska verka oberoende av styrelsen och följa de riktlinjer (dokumentet valberedningens riktlinjer) som beslutats av förbundsstämma eller medlemsmöte. Avgår ledamot av valberedningen före mandatperiodens utgång får styrelsen utse person till adjungerad ledamot.

Revision

25 § Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie förbundsstämma. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före förbundsstämman. 

Styrelsen

26 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör, verkställande utskott och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång får styrelsen utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

27 § Styrelsens åligganden

När förbundsstämma eller medlemsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • ge riktlinjer för och följa upp arbetet inom förbundet
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm. enligt 24 §
 • förbereda förbundsstämma och medlemsmöte

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder fysiskt eller digitalt efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är  närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får  ordföranden besluta att ärende skall avgöras per capsulam. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

29 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda eller grupper av ärenden eller avseende visst ansvarsområde till sektion, arbetsgrupp, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgarna reviderades:

2022-05-15
2016-04-03