Kulturbudgeten innebär en höjning av stödet till det fria kulturlivet.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke presenterade i förmiddags regeringens nya kulturbudget där fokus ligger på bevarandet och tillgängliggörandet av det svenska kulturarvet. Men förslaget innebär också glädjande nog förbättrade villkor för det fria kulturlivet.

Bland annat föreslås en höjning av stödet till det fria kulturlivet (där det det statliga arrangörsstödet och stödet till fria musikgrupper ingår) från 190 mkr till 215 mkr. Anslagen till arbetsstipendier och bidrag till fria konstnärer höjs också med 60 mkr. Inför förra riksdagsvalet samlades tjugo nationella musikorganisationer i uppropet Ett musikliv för alla och krävde att det statliga direkta stödet till det fria musiklivet skulle fördubblas under en treårsperiod. Vi har fortfarande en bit kvar till målet men vi välkomnar givetvis att att regeringen i kommande års statsbudget valt att ge det fria kulturlivet en liten knuff framåt.