Kallelse till RFoD:s förbundsstämma 2022

Välkommen till RFoD:s förbundsstämma 2022! 

Tid: 15 maj 2022 kl 10.00 – 12.00 
Plats: Stallet 
Stallgatan 7 
111 48 Stockholm

Fika finns från 09.30. 

Dagordning: 

§1   Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare. 
§2   Fastställande av mötets behörighet 
§3   Fastställande av röstlängd 
§4   Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse. 
§5   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§6   Beslut om verksamhetsplan. 
§7   Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper. 
§8   Fastställande av medlemsavgifter. 
§9   Fastställande av budget. 
§10  Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen. 
§11  Val av två revisorer och två suppleanter. 
§12  Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande. 
§13  Övriga frågor. 

Handlingar finns att ladda ner här:
Årsredovisning RFoD/Stallet 2021
RFoD Verksamhetsberättelse 2021
Stallet Verksamhetsberättelse 2021
RFoD Verksamhetsplan 2023-2024
Stallet Verksamhetsplan 2023-2025
RFoD Budget 2022
Stallet Budget 2022
Revisionsberättelse RFoD
Förslag till nya stadgar
Valberedningens riktlinjer RFoD 110413
Presentation av nominerade styrelseledamöter

Anmäl dig till förbundsstämman här!