En förstudie

Läs förstudierapporten här

Många musiker rör sig över gränserna mellan genrer och så gör också stora delar av publiken. Kontaktnätet, Svensk Jazz och RFoD, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, vill med sin gemensamma förstudie 2014 ta reda på hur vi kan stärka vår del av musiklivet genom samverkan över genregränserna. Vår bild är att det i det svenska musiklivet finns förhållandevis små kunskaper om olika publikgrupper och deras upplevelser av de evenemang som de besöker. Vi saknar dessutom särskilda undersökningar som är riktade till och belyser våra genrers publikvanor och publikfrågor.

En gemensam målsättning för de tre arrangörsorganisationerna är att vidga den egna genrens publik både genom att öppna dörrarna mellan genrerna och bjuda in våra publikgrupper till gemensamma upplevelser, dels genom att gemensamt utforska och bättre förstå våra publikers musiksmak, upplevelser av våra artister, konsertarrangörer och evenemangsformer samt genom att utbilda våra arrangörer så de kan göra mer attraktiva evenemang, riktade till nya publikgrupper. Tanken är att vidga de olika genrernas publik både genom att vinna ny publik till musiklivet/våra genrer, men också genom att vinna varandras publik.

SYFTE/MÅL

  • De tre organisationerna samverkar i en förstudie som syftar till att i nära samarbete med medlemmar och deras erfarenheter utveckla lokala arrangörers publikarbete.
  • Förstudien kommer resultera i material som kan användas i utbildningsarbete och i arrangörshandboken (se http://www.arrangorshandboken.se/) som är utvecklad av våra organisationer i samverkan med övriga medlemmar i MAIS – Musikarrangörer i samverkan.
  • Förstudien ska bidra till diskussion och kunskap om publikfrågor inom våra respektive organisationer via tidningsartiklar, utbildning, diskussioner etc.
  • Förstudien kommer att resultera i utvecklade och fördjupade projekt för studier av relationerna scen/arrangör/artist ßà publik. Huvudfokus ligger på de genrer som står bakom förstudien men kommer även kunna omfatta andra genrer.

GENOMFÖRANDE

Deltagarobservationer

Två scener/arrangörer inom ramen för varje organisation väljs ut för närmare intervjuer, samtal och deltagarobservationer hösten 2014.

Teori

Studier om publik i grannländerna och planer för EUs engagemang i publikfrågor kartläggs. Våra norska och danska systerorganisationers publikarbete, utbildningsmaterial och kursverksamhet kartläggs och utvärderas som underlag för utbildningsarbete i Sverige.

Projektledare för förstudien är Bella Stenberg.